HỖ TRỢ online
Hồ Lê Trinh
Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Văn Hiệp
 
VIDEO CLIP
Sản xuất mica
 
dỊCH VỤ
 
SẢN PHẨM
 
TIN TỨC
 
LIÊN KẾT WEB
 
QUẢNG CÁO
 
 
Đang online : 1
Lượt truy cập : 224742615
 
 
GIỚI THIỆU
 
Sách
Tra cứu nhanh - Sổ tay đơn vị
THÔNG TIN CHI TIẾT
Lời Giới Thiệu
Moät thöïc teá maø toâi nghó raèng cuoäc soáng ngaøy nay ñang coù raát nhieàu ngöôøi vaáp phaûi khoâng chæ moät maø raát nhieàu laàn vaø noù ñaõ trôû thaønh vaán ñeà thaät söï ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ham hieåu bieát. Vaäy thöïc teá ñoù laø gì?  Baïn coù daùm tin töôûng tuyeät ñoái vaøo trí nhôù cuûa mình khoâng?
Hay ñeå roài ñeán moät luùc naøo ñoù, baïn ñang ngoài xem truyeàn hình vôùi baûn tin giaù daàu thoâ treân thò tröôøng theá giôùi ñaõ vöôït ngöôõng 70USD/thuøng, baïn coù hình dung ñöôïc con soá naøy khoâng?
Moät ngaøy ñeïp trôøi ra ngoaïi thaønh TP.HCM baïn nghe caâu chuyeän veà baùc noâng daân saém xe hôi nhôø baùn moät coâng ñaát ruoäng, vaäy baïn coù bieát moät coâng laø bao nhieâu m2 khoâng?
Vaø chæ môùi ñaây thoâi, anh baïn ñoàng nghieäp cuûa toâi hoûi raèng: tyû troïng (khoái löôïng rieâng) cuûa inox laø bao nhieâu?  khi ñöôïc seáp yeâu caàu ñi mua moät taám inox maø ngöôøi baùn chæ tính tieàn theo khoái löôïng (kg).
Ngöôøi yeâu coâ aáy ñang laøm IT cho moät coâng ty nöôùc ngoaøi taïi TP.HCM, vaäy IT laø caùi gì, vieát taét töø nhöõng chöõ naøo? Toùm laïi, chæ vôùi vaøi tình huoáng neâu treân, ñuû cho thaáy raèng, moãi ngöôøi caàn phaûi coù moät soå tay ñeå coù theå töï tra cöùu nhanh nhöõng thoâng tin maø khoù coù moät trí nhôù naøo coù theå nhôù heát ñöôïc.
Soå tay “TRA CÖÙU NHANH” ra ñôøi vôùi mong muoán ñaùp öùng ñöôïc phaàn naøo nhu caàu nhöõng kieán thöùc raát thieát thöïc cuûa caùc baïn.          
 
Duø tính chuaån xaùc vaø caäp nhaät ñaõ ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu, song ôû ñaâu ñoù trong taøi lieäu naøy vaãn coù theå toàn taïi moät vaøi thieáu soùt, raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù ñeå taùi baûn ñöôïc toát hôn.
                                                                        

-Nguyeãn Vaên Hoaø-
 
[ Quay lại ]
CÁC SẢN PHẨM KHÁC
 
 
test
dỊCH VỤ
{ListHomeServer.title}
{ListHomeServer.icon}
{ListHomeServer.title_hot}
Ngày : {ListHomeServer.date}

{ListHomeServer.intro}
{ListHomeServer.list.title}
Ngày : {ListHomeServer.list.date}
 
gÓC SÁNG TẠO
{ListHomeGocsangtao.title}
{ListHomeGocsangtao.icon}
{ListHomeGocsangtao.title_hot}
Ngày : {ListHomeGocsangtao.date}
{ListHomeGocsangtao.intro}
{ListHomeGocsangtao.list.title}
Ngày : {ListHomeGocsangtao.list.date}
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
{ListHomeNews.title}
{ListHomeNews.icon}
{ListHomeNews.title_hot}
Ngày : {ListHomeNews.date}
{ListHomeNews.intro}
{ListHomeNews.list.title}
Ngày : {ListHomeNews.list.date}
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÁNG TẠO
69/23/1 Đường số 3, Kp.5, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM
ĐT: (08).5.4341993 - Fax: (08).5.4341993
Hotline: 093.3.538303 - 091.3.457651- 090.5.917991
Website:
http://www.dautusangtao.com.vn ; http://www.diachicacloai.com - Email:
sangtaoct@yahoo.com.vn
Copyright © 2009 SANGTAO. Designed by dautusangtao.com.vn